:: ประมวลภาพกิจกรรม::

โครงการอบรมการใช้งานระบบ E-MOU Version 2.0 ให้กับบุคลากรสายวิชาการ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ เวลา 16:00 - 18:00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
หน้า | 1
 

หน้า | 1