:: ประมวลภาพกิจกรรม::

ประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ กลุ่มภาคีภาคใต้ ระหว่างวันที่ 28 - 31 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฟังการบรรยายหัวข้อ “Massive Open Online Courses (MOOCs) กับภารกิจของสำนักวิทยบริการฯ
หน้า | 1
 
หน้า | 1