:: ประมวลภาพกิจกรรม::

โครงการอบรมการใช้งานระบบ E-MOU Version 2.2 ให้กับบุคลากรสายวิชาการ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 14:00 - 16:30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
หน้า | 1 | 2
 

หน้า | 1 | 2