รายงานผลการแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์/ไวรัสคอมพิวเตอร์/เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(แยกตามคณะ/สำนัก/สถาบัน) แบบรายเดือน

ประจำเดือน : ปี :

แสดงการแจ้งซ่อมของหน่วยงาน :


 รายงานการแจ้งซ่อมโดย งานเครือข่ายและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ภายใน 310,311