logo งานเทคโนโลยีสารสนเทศงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


ประวัติความเป็นมา

         ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยได้รับครุภัณฑ์ และงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจาก งบประมาณแผ่นดิน และจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 1,054,253 บาท ได้มีการจัดทำห้องฝึกอบรม 1 ห้อง คือ ห้อง 11-101 อาคารสงขลาพาเลซ มีคอมพิวเตอร์จำนวน 40 เครื่องเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใช้ทำงานตามความต้องการของแต่ละบุคคลและเปิด ฝึกอบรมให้กับบุคลากร ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีเจ้าหน้าที่ ดูแลการให้บริการตามระเบียบที่จัดทำขึ้นในส่วนของห้องควบคุมเครือข่ายประจำส.2 จัดทำเป็นที่ทำการศูนย์ เป็นที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอินเทอร์เน็ต และมีเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับเจ้าหน้าที่ 3 เครื่อง

พ.ศ. 2542

ได้มีการติดตั้งคู่สายโทรศัพท์เพื่อใช้เรียกจากภายนอกเข้าสู่แม่ข่ายของสถาบัน 12 คู่สาย

พ.ศ. 2544

ได้รับงบประมาณ 2,684,000 บาท ศูนย์ฯได้เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ทั้งหมดจำนวน 40 เครื่อง เปลี่ยนการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตจากความเร็วที่ 256 Kbps เป็น 2 Mbps ของเครือข่าย Uninet

พ.ศ. 2545

ได้ซื้อเครื่องแม่ข่ายใหม่แทนเครื่องเก่าที่ชำรุดจำนวน 1 เครื่อง

TOP