logo งานเทคโนโลยีสารสนเทศงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย

 •   ติดตั้งโปรแกรม VM virtual box ในการบริหารจัดการ
 •   พัฒนาระบบ Firewall
 •   ติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายใน VoIP (Voice Internet Protocol)
 •   ระบบ ยืนยันตัวตน (Authentication)
 •   ระบบบริการโควตา Print server
 •   ระบบ e-mail ของนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
 •   ขยายเครือข่ายไปยังโรงยิม โดยใช้สายไฟเบอร์ออฟติก
 •   ขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยังอาคารชุด ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยการยิงสัญญาณจาก สำนักกิจการนักศึกษา
 •   ขยายสัญญาณของระบบวิทยุให้รับฟังได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 •   จัดซื้อระบบ Storage Area Network หรือ SAN เพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่
 •   ได้ดำเนินการขยายสัญญาณเครือข่ายไร้สายไปยังบ้านพักอาจารย์ฝั่งเกษตร และบ้านพักอาจารย์ฝั่งโรงเรียนสาธิต โดยใช้ชื่อ SKRUHOME-WIFI
 •   ขยายสัญญาณ SKRU-WIFI ให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัยโดยการ ยืนยันตัวบุคคล อาจารย์/เจ้าหน้าที่สามารถขอชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านได้ที่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น2 ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย โทรศัพท์ 310
 •   ขยายสัญญาณเครือข่ายไร้สายไปยังบ้านพักคนงานอยู่ระหว่างดำเนินการ

พัฒนาระบบสารสนเทศให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
ให้กับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

 •   ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 •   ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
 •   ดูแล ควบคุมอุปกรณ์ทางด้านโสตทัศนูปกรณ์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องประชุม
 •   ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานภายในและภายนอก

 •   จัดทำโครงการบริการวิชาการ
 •   จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT นอกเวลาราชการ
 •   บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ที่ผ่านมาดังนี้
  •   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ"
  •   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย"
  •   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารจัดการห้องเรียนเสมือน"
  •   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการสงเสริมพัฒนาการใช้ ICT (นอกเวลาราชการ) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554
  •   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการสงเสริมพัฒนาการใช้ ICT (นอกเวลาราชการ) ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2554
  •   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการสงเสริมพัฒนาการใช้ ICT (นอกเวลาราชการ) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555
TOP