logo งานเทคโนโลยีสารสนเทศงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


เวลาเปิดทำการและปิดทำการ ของอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

  เวลาทำการวันจันทร์ – วันศุกร์

 • - ในเวลาราชการ เปิดให้บริการตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น.
 •   เวลาทำการวันเสาร์ – อาทิตย์
  • - นอกเวลาราชการ เปิดให้บริการตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น.

  ปิดวันหยุดราชการประจำปี และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
 • บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

    สำหรับค้นคว้าข้อมูล แก่นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
    สำหรับการเรียนการสอน ของนักศึกษา และอาจารย์
  ซึ่งมีจอฉายโปรเจคเตอร์ กระดานไวท์บอร์ด ไมโครโฟน เพื่ออำนวยความสะดวก

  บริการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์

    สำหรับหน่วยงานภายนอก โดยคิดอัตราค่าบริการเครื่องละ 100 บาท/วัน (กรณีไม่เกิน 25 คน เหมาจ่าย 2,500 บาท/วัน)

  บริการห้องประชุม 1 , 2 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

    สำหรับหน่วยงานภายนอก และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
    ห้องมีความจุจำนวนห้องละ 144 คน (เฉพาะ 90 คน ขึ้นไป เท่านั้น)

  อัตราค่าบริการ (บาท)
  ไม่เกิน 4 ชั่วโมง : 4,500 ไม่เกิน 8 ชั่วโมง : 6,000

  บริการโควตาพิมพ์ ฟรี !!

    สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี คนละ 100 แผ่น/ภาคการศึกษา

  TOP