logo งานเทคโนโลยีสารสนเทศงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์เสรี ชะนะ

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.วุฒิชัย อินทร์แก้ว

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.นิสิตา ฤทธาภิรมย์

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศและฝึกอบรม

นายสมศักดิ์ เหลาะเหม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางเพ็ญประภา ยีเจ๊ะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายบุญถึง  คงแก้ว 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยบริหารจัดการเครือข่ายและซ่อมบำรุง

นายสรายุทธ กูลเกื้อ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายธนศักดิ์ สง่า

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายพรศักดิ์ ศรีช่วย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายอรุณ แดงประดา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายอนพัช คุโณดม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยบริการอาคารสถานที่

นางสุจิรา สุวรรณคง

พนักงานบริการ

นางเดือน กราสวัสดิ์

พนักงานบริการ

นางสาวศิริวรรณ ไชยบัญดิษฐ์

พนักงานบริการ

TOP