แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ระบบฝึกอบรม
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
แบบสำรวจนี้เพื่อทำการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์และข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงเว็บไซต์
เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด ซึ่งคำตอบของท่านทุกข้อความสำคัญยิ่ง ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


คำชี้แจง : โปรดเลือก ลงในช่องหน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงที่สุด
  ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
 1. เพศ
  หญิง ชาย          
 2. อายุ
  ต่ำกว่า 18 ปี 18 - 24 ปี 25 - 35 ปี 36 - 45 ปี 46 - 55 ปี 56 ปี ขึ้นไป  
 3. การศึกษา
  ต่ำกว่า ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก      
 4. อาชีพ
  นักเรียน / นักศึกษา ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ
  พนักงานประจำตามสัญญา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวหน่วยงานของรัฐ พนักงานบริษัทเอกชน
  ธุรกิจส่วนตัว อื่นๆโปรดระบุ
 5. ท่านทราบข่าวสารการฝึกอบรมของงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากแหล่งใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
  สื่อสิ่งพิมพ์ / ใบปลิว ป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อน / บุคคลที่รู้จักแนะนำ
  หนังสือราชการผ่านหน่วยงานต้นสังกัด E-Mail เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
คำชี้แจง : โปรดเลือก ลงในช่องหน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงที่สุด
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.ความพึงพอใจต่อหลักสูตรอบรมและภาพรวมของเว็บไซต์
   1.1 หลักสูตรที่เปิดมีความทันสมัย หลากหลายน่าสนใจ
   1.2 หลักสูตรที่เปิดเป็นประโยชน์ ตรงตามความต้องการ
   1.3 รายละเอียดต่าง ๆ ของหลักสูตรดูง่าย ชัดเจน
   1.4 การจัดหมวดหมู่ของหลักสูตร สะดวกต่อการสืบค้น
   1.5 จัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
   1.6 การลงทะเบียนง่าย และสะดวก
   1.7 การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
   1.8 มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
   1.9 ความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าใช้เว็บไซต์ระบบฝึกอบรม
2.ความพึงพอใจต่อการตอบคำถามทางเว็บบอร์ด(km webboard),อีเมล์ และโทรศัพท์
   2.1 เจ้าหน้าที่มีความรู้และตอบข้อซักถามได้อย่างดี
   2.2 คำตอบที่ได้รับเป็นประโยชน์
   2.3 คำตอบที่ได้รับตรงตามต้องการ
   2.4 ความรวดเร็วในการตอบคำถาม
   2.5 ความพึงพอใจโดยรวมในการตอบคำถาม
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

จุดเด่นของการให้บริการ
จุดที่ควรปรับปรุง
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม