ระบบแจ้งซ่อมและบริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ลำดับที่
รายการ
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
สถานะงาน
ดูรายละเอียด
ประเมินการซ่อม
ยกเลิกใบแจ้งซ่อม
1
มหาวิทยาลัยราภัฏสงขลา 7 มีนาคม 2566 แจ้งซ่อม