นโยบายสีเขียว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการพัฒนาองค์กรให้เป็นห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว

นโยบายห้องสมุดสีเขียว และสํานักงานสีเขียว

 • 1. ส่งเสริมให้บุคลากรของสํานักฯ และผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักรู้ในเรื่อง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • 2. พัฒนาความร่วมมือในลักษณะเครือข่าย เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ และจัดการความรู้ร่วมกัน
 • 3. จัดการโครงสร้างพื้นฐานหรือลักษณะทางกายภาพให้เอื้อต่อการลดการใช้พลังงาน และลด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการภูมิทัศน์และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยรอบสํานักฯ
 • 4. บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และให้บริการของสํานักฯ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • 5. บริหารจัดการสํานักฯให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการกําหนดหน้าที่รับผิดชอบของ ผู้เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนในการดําเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว และเกณฑ์พัฒนาสํานักงานสีเขียว
 • 6. บริหารจัดการสํานักฯ ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การประหยัด ไฟฟ้า น้ํา และทรัพยากรด้านการจัดการขยะ (Zero Waste)
 • 7. จัดซื้อ/จัดจ้างสินค้าและบริการ โดยพิจารณาถึงการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • 8. บริหารจัดการการขนส่ง และการเดินทางให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดการใช้พลังงาน เชื้อเพลิง และลดการเดินทางที่ไม่จําเป็นโดยใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
 • 9. ส่งเสริมให้มีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยทําการชดเชยคาร์บอนในระดับ องค์กร และระดับบุคคล
 • 10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริหารร่วม ให้การสนับสนุนและมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
 • 11. บริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุข

การดำเนินงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการพัฒนาองค์กรให้เป็นห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งปรากฏตามภาพดังกล่าวข้างล่างนี้ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องการ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อจุดประกายความคิด และสร้างตระหนักรู้ให้เกิดกับนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย

หมวด 1

การกำหนดนโยบายการวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หมวด 2

การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

หมวด 3

การใช้พลังงานและทรัพยากร

หมวด 4

การจัดการของเสีย

หมวด 5

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

หมวด 6

การจัดซื้อและจัดจ้างที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสีเขียว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการพัฒนาองค์กรให้เป็นห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งปรากฏตามภาพดังกล่าวข้างล่างนี้ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้

บริการและส่งเสริมการเรียนรู้
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อบรมและศึกษาดูงาน
รณรงค์และประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมสำนักงานสีเขียว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการพัฒนาองค์กรให้เป็นห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งปรากฏตามภาพดังกล่าวข้างล่างนี้