ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด    24   เรื่อง   
ลำดับ
ชื่อเรื่อง / หัวเรื่อง
วันเดือนปี
1  
สมัครเข้าร่วมโครงการ “ห้องสมุด..สุดหรรษา 2561”   
26-03-2018 
2  
โครงการอบรมทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
12-03-2018 
3  
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษา ที่จะหารายได้ระหว่างเรียน ตั้งแต่เดือน มีนาคม - สิงหาคม 2561 เพื่อช่วยงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีค่าตอบแทนรายชั่วโมง รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2561 สนใจสมัครที่   
12-03-2018 
4  
การใช้ระบบตรวจสอบรหัสปริ้นเอกสาร   
15-09-2016 
5  
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความรู้และการซ่อมบำรุงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 22 - 24 เมษายน 2557 รุ่นที่ 2 วันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2557 ( เวลา 08.30 – 1   
25-02-2014 
6  
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดให้บริการนอกเวลาราชการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป   
24-06-2013 
7  
ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT (นอกเวลาราชการ) - ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555   
14-05-2013 
8  
ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ สัมนาพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า วันที่ 25 พฤษภาคม 2556 เวลา 8.30 น- 12.00 น. ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   
14-05-2013 
9  
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดให้บริการนอกเวลาราชการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2555 ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป   
22-11-2012 
10  
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดให้บริการพิมพ์ฟรีสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ประจำภาคเรียนที่ 2/2555 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป   
22-11-2012 
11  
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการใช้ ICT (นอกเวลาราชการ) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555   
26-06-2012 
12  
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการเครือข่ายไร้สาย SKRU WiFi สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัย   
23-06-2012 
13  
ระบบโทรศัพท์ขัดข้อง   
14-11-2011 
14  
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดให้บริการนอกเวลาราชการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2553   
01-07-2010 
15  
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดให้บริการนอกเวลาราชการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2552   
09-11-2009 
16  
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาคเรียนที่1/2552   
18-06-2009 
17  
ศูนย์คอมพิวเตอร์ เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ   
27-05-2009 
18  
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เริ่มเปิดให้บริการจองห้องเรียนตั้งแต่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป   
13-06-2008 
19  
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคคลที่สนใจและหน่วยงานราชการ   
27-02-2008 
20  
ให้บริการจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ออนไลน์ และแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์   
05-11-2007 
  ย้อนกลับ [ 1 ] 2 ถัดไป