โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
" เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Office และเทคนิคการใช้แอพพิเคชั่นในเครื่องสมาร์ทโฟน "


   ด้วยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีวัตถุประสงค์จัดโครงการอบรม เพื่อให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และทักษะการใช้งานแอพพิเคชั่น บนโลกออนไลน์ ให้แก่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ในโปรแกรมชุด Microsoft Office และเทคโนโลยีของแอพพิเคชั่นในเครื่องสมาร์ทโฟน เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้ เพื่อการติดต่อสื่อสาร สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบงานของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยหลักสูตรมีจำนวน 14 หลักสูตร มีดังนี้

ที่ เรื่อง
1

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Google Slides เพื่อพัฒนาอาจารย์ บุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  รหัสหลักสูตร IT_02 : วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-11.00 น. (2 ชม.) (30 ที่นั่ง)  ลงทะเบียน 14  {คงเหลือ 16 ที่นั่ง} ปิดรับลงทะเบียน
 
2

อบรมเชิงปฏิบัติการ “Google Calendar

  รหัสหลักสูตร IT_01 : วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-11.00 น. (2 ชม.) (20 ที่นั่ง)  ลงทะเบียน 19  {คงเหลือ 1 ที่นั่ง} ปิดรับลงทะเบียน
 
3

การใช้งาน Google Form เพื่อการสร้างแบบสอบถามออนไลน์

  รหัสหลักสูตร IT_03 : วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-11.00 น. (2 ชม.) (50 ที่นั่ง)  ลงทะเบียน 36  {คงเหลือ 14 ที่นั่ง} ปิดรับลงทะเบียน
 
4

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Google Drive เพื่อพัฒนาอาจารย์ บุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  รหัสหลักสูตร IT_04 : วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-11.00 น. (2 ชม.) (50 ที่นั่ง)  เต็ม  50/50  {สำรอง 5/5 ที่นั่ง} ปิดรับลงทะเบียน
 
5

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมความแข็งแกร่ง ให้กับบัญชีผู้ใช้งาน facebook

  รหัสหลักสูตร IT_05 : วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-11.00 น. (2 ชม.) (50 ที่นั่ง)  ลงทะเบียน 28  {คงเหลือ 22 ที่นั่ง} ปิดรับลงทะเบียน
 
6

โครงการอบรม การติดตั้งระบบ VPN เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานจากภายนอกองค์กรโดยใช้ระบบปฏิบัติการ Windows

  รหัสหลักสูตร IT_06 : วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-11.00 น. (2 ชม.) (50 ที่นั่ง)  ลงทะเบียน 34  {คงเหลือ 16 ที่นั่ง} ปิดรับลงทะเบียน
 
7

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างสื่อ E-Learning บทเรียนออนไลน์บนเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate

  รหัสหลักสูตร IT_07 : วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-11.00 น. (2 ชม.) (50 ที่นั่ง)  ลงทะเบียน 46  {คงเหลือ 4 ที่นั่ง} ปิดรับลงทะเบียน
 
8

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างภาพกราฟฟิคเคลื่อนไหว ด้วยเว็บแอพพลิเคชั่น Powtoon"

  รหัสหลักสูตร IT_08 : วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-11.00 น. (2 ชม.) (50 ที่นั่ง)  เต็ม  50/50  {สำรอง 5/5 ที่นั่ง} ปิดรับลงทะเบียน
 
9

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการตกแต่งรูปภาพด้วย Photoshop” สำหรับการสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์

  รหัสหลักสูตร IT_09 : วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. (3 ชม.) (50 ที่นั่ง)  เต็ม  50/50  {สำรอง 5/5 ที่นั่ง} ปิดรับลงทะเบียน
 
10

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดทำเอกสารประกอบการขอเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นอย่างมืออาชีพ”

  รหัสหลักสูตร IT_10 : วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. (3 ชม.) (50 ที่นั่ง)  เต็ม  50/50  {เปิดสำรอง 12 ที่นั่ง  จอง 10/12 ที่นั่ง} ปิดรับลงทะเบียน
 
11

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel

  รหัสหลักสูตร IT_11 : วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. (3 ชม.) (50 ที่นั่ง)  ลงทะเบียน 48  {คงเหลือ 2 ที่นั่ง} ปิดรับลงทะเบียน
 
12

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบฐานข้อมูลการลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา”

  รหัสหลักสูตร IT_12 : วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. (3 ชม.) (28 ที่นั่ง)  ลงทะเบียน 26  {คงเหลือ 2 ที่นั่ง} ปิดรับลงทะเบียน
 
13

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริการการศึกษา สำหรับหน่วยงานภายใน

  รหัสหลักสูตร IT_13 : วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. (3 ชม.) (50 ที่นั่ง)  ลงทะเบียน 25  {คงเหลือ 25 ที่นั่ง} ปิดรับลงทะเบียน
 
14

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการควบคุมครุภัณฑ์ในระบบ MIS มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา”

  รหัสหลักสูตร IT_14 : วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. (3 ชม.) (50 ที่นั่ง)  ลงทะเบียน 46  {คงเหลือ 4 ที่นั่ง} ปิดรับลงทะเบียน