สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน eBooks จากวิทยากรบริษัท Gale และ EBSCO และให้อาจารย์ ร่วมคัดเลือก eBooks ภาษาต่างประเทศจากบริษัทดังกล่าว เพื่อจัดหาสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 2 รอบ


ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์