โครงการอบรม


   ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์จัดโครงการอบรมให้อาจารย์/บุคลากร   ได้มีความรู้ความเข้าใจ  และมีทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพในอนาคต โดยโครงการต่าง ๆ มีดังนี้

  • อบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps For Education เพื่อพัฒนาอาจารย์บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

  • อบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps For Education เพื่อพัฒนาอาจารย์บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

  • อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่