ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) โดยคุณธนกฤต ลภัสศิริกุล วิทยากรจากสำนักพิมพ์ Gale มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อาจารย์ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกชั้นปี ได้เรียนรู้วิธีใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดจัดอบรม ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563


ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์