ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานฐานข้อมูล Gale eBooks & e-Journals โดยคุณธนกฤต ลภัสศิริกุล ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 14:00-15:00 น.
ขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล


ณ ห้อง Language Lab 3 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์