โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) สำนักพิมพ์ Gale

สถานที่อบรม : ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

วิทยากร : คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล(สำหรับนักศึกษา) อบรมในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น.  (เปิดรับ 70 ที่นั่ง) ลงทะเบียน  4  {คงเหลือ 66 ที่นั่ง}
(สำหรับอาาจารย์) อบรมในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 - 15.00 น.   (เปิดรับ 70 ที่นั่ง) ลงทะเบียน  17  {คงเหลือ 53 ที่นั่ง}