คุณเข้าระบบในชื่อ 
UserName : 
PassWord : 
...
...
...
 
 
 
 
ทดสอบ sdfdfdsfdssdsdfsd - ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556

งานฝึกอบรม ขอสงวนสิทธิ์ งด จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่มีการชำระเงินค่าลงทะเบียน จำนวนไม่ถึง 10 คน

หลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
รหัส ชื่อหลักสูตร ชม. ที่นั่ง วันที่อบรม/เวลา
1 3 0/30 ฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว
2 3 0/30 ฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว

 
 
หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศและฝึกอบรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 0-7433-6933 ต่อ 197 Msn : boonthung@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000