โครงการอบรมการใช้งานระบบ E-MOU Version 2.2 ให้กับบุคลากรสายวิชาการ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 14:00 - 16:30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
ประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ กลุ่มภาคีภาคใต้ ระหว่างวันที่ 28 - 31 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฟังการบรรยายหัวข้อ “Massive Open Online Courses (MOOCs) กับภารกิจของสำนักวิทยบริการฯ
 
 
 
 
โครงการอบรมการใช้งานระบบ E-MOU Version 2.0 ให้กับบุคลากรสายวิชาการ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ เวลา 16:00 - 18:00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
โครงการค่ายปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนต้นแบบ DiCY Digital Galaxy Camp วันที่ 9 -14 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
 
 
 
พิธีฝึกซ้อมพระราชทานปริญญา ประจำปี 2559 วันที่ 23 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
 
 
 
วันแข่งขัน โครงการการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นานาชาติ ระดับอุดมศึกษา ACM-ICPC 2016 ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) วันที่ 10 กันยายน 2559 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
 
 
 
วันอบรม โครงการการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นานาชาติ ระดับอุดมศึกษา ACM-ICPC 2016 ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) วันที่ 1-4 กันยายน 2559 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
 
 
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลปฏิบัติงานและทบทวนแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 2 สำนักวิทยบริการฯ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์
 
 
 
 
โครงการอบรมการใช้งานระบบ E-MOU Version 2.0 ให้กับบุคลากรสายวิชาการ ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 13:00 - 16:00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์
 
 
 
 
โครงการประชุมปฏิบัติการการประเมินผลและทบทวนแผนกลยุทธ์ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์
 
 
 
 
โครงการอบรมการใช้งานระบบแบบสอบถามออนไลน์ ให้กับบุคลากรผู้ดูแลงานประกันคุณภาพประจำคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:00 - 15:00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูมิศาสตร์ภาคใต้
 
 
 
 
กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 18 สิงหาคม 2558
 
 
 
 
ประชุมสำนักฯ ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์
 
 
 
 
การประชุม WUNCA ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
 
 
 
โครงการอบรมการใช้งานระบบ E-MOU Version 1.0 ให้กับบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2558 เวลา 08:30 - 15:30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
โครงการอบรมการใช้งานระบบ E-MEETING ให้กับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2558 เวลา 08:30 - 16:30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 201 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
ประชุม เตรียมความพร้อมการประชุม WUNCA ครั้งที่ 31 วันที่ 2 มีนาคม 2558
 
 
 
 
พิธีรับมอบห้องสมุดดิจิตอล ห้องสมุดสร้างสุข วันที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมแข่งกีฬามหาลัย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
 
 
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน ศึกษาดูงาน จาก วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 --ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น”--วันที่ 21– 22พฤษภาคม 2556 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น บุคลากรขององค์การบริหารระดับท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา
 
 
 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 'เทคนิคในการใช้งานระบบห้องเรียนเสมือน' ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 - 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 08:30 - 16:30 น. ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 'การจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับอุปกรณ์แท็บเล็ต' วันที่ 21 มีนาคม 2556 เวลา 08:30 - 16:00 น. ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 'การสร้างสื่อนำเสนอผลงานด้วย Microsoft Office PowerPoint 2007 เทคนิคขั้นสูง' ประจำปีงบประมาณ 2556 วันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 08:30 - 16:30 น.ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและ
 
 
 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS” วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2556
 
 
 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้วย Microsoft Excel 2007 เทคนิคขั้นสูง วันที่ 1- 2 พฤษภาคม 2556
 
 
 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้วย Microsoft Word 2007 เทคนิคขั้นสูง วันที่ 24 - 25 เมษายน 2556
 
 
 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้วย Google Apps ” วันที่ 18 - 19 เมษายน 2556
 
 
 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการกระบวนการแก้ปัญหาด้วยผังความคิดโดยใช้โปรแกรม XMind” วันที่ 20 มีนาคม 2556
 
 
 
 
โครงการบรรยายเรื่อง เปิดโลก Open Source วันที่ 19 มีนาคม 2556
 
 
 
 
อบรมการใช้งานระบบคลังพัสดุ โดย บริษัท Vision net วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555
 
 
 
 
อบรมระบบคลังพัสดุ โดย บริษัท Vision net วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555
 
 
 
 
การบันทึกข้อมูลโครงการ ปี 2556 วันที่ 16 ตุลาคม 2555
 
 
 
 
อบรมระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท Vision net วันที่ 27 กันยายน 2555
 
 
 
 
อบรมระบบจัดซื้อจัดจ้าง โดยบริษัท vision net วันที่ 20-09-55
 
 
 
 
อบรมระบบการเงิน โดยบริษัท vision net วันที่ 19ก.ย.55
 
 
 
 
อบรมระบบการเงิน โดยบริษัท vision net วันที่ 13 กันยายน 2555
 
 
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 25 " (WUNCA 25th) (workshop "Campus Report" ) วันที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 
 
 
 
อบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท vision net วันที่ 9 สิงหาคม 2555
 
 
 
 
อบรมระบบงบประมาณ โดยบริษัท vision net วันที่ 8 สิงหาคม 2555
 
 
 
 
อบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยบริษัท vision net วันที่ 9-10 กรกฏาคม 2555
 
 
 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เรื่อง "การผลิตสื่อการเรียนกาสอนแบบมัลติมีเดีย" วันที่ 26 - 27 เมษายน 2555
 
 
 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เรื่อง "เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ " รุ่นที่ 2 การบริหารงานด้วย Microsoft Office Excel 2007 วันที่ 24 -25 เมษายน 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เรื่อง "เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ " รุ่นที่ 1 การจัดการงานเอกสารด้วย Microsoft Office Word 2007 วันที่ 28-29 มีนาคม 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(นอกเวลาราชการ) ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2554 หลักสูตร Web Programming with PHP+AJAX
 
 
 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(นอกเวลาราชการ) ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2554 หลักสูตร การใช้งานโปรแกรมจัดการสื่อสิ่งพิมพ์ (MS-Publisher 2007) พื้นฐาน-การประยุกต์ใช้งาน
 
 
 
 
ทำบุญ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
 
 
 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(นอกเวลาราชการ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 หลักสูตร การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL
 
 
 
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสัมมนา การใช้ระบบโทรศัพท์ VoIP วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 ชั้น 2 ให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 
 
 
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลเว็บไซต์โดยตรง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla CMS ในวันที่ 20 - 22 เมษายน 2554
 
 
 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบ LMS ให้กับคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ วันที่ 15-16 ธันวาคม 2553
 
 
 
 
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการสำหรับครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 4 หลักสูตร วันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2553
 
 
 
 
การเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ของนักศึกษา ระดับ ปวช.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา วันที่ 26 พฤษภาคม 2553
 
 
 
 
โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์” หลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2003 , Microsoft Excel 2003 วันที่ 2 – 19 มีนาคม 2553
 
 
 
 
โครงการจัดอบรมหลักสูตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเขาแก้ว) วันที่ ๘ - ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๓ และ ๒ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๓
 
 
 
 
โครงการ อบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรนอกเวลาราชการ) ประจำปีการศึกษา 3/2552 ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2553 – 6 มิถุนายน 2553 (เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.30 น.) จำนวน 4 หลักสูตร
 
 
 
 
ศึกษาดูงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฏเพชรบุรี, ม.ราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วันที่ 25 - 30 เมษายน 2553
 
 
 
 
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 2/2552 (หลักสูตรนอกเวลาราชการ) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00 – 20.00 น.จำนวน 10 หลักสูตร ระยะเวลาอบรม ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2553 – 15 กุมภาพันธ์ 2553
 
 
 
 
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1/2552 (หลักสูตรนอกเวลาราชการ) จำนวน 18 หลักสูตร วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00 – 20.00 น.
 
 
 
 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาเว็บขั้นสูงโดยใช้ php – AJAX และ MySql วันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2552
 
 
 
 
ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 20 พฤษภาคม 2552
 
 
 
 
ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2552
 
 
 
 
ศึกษาดูงาน วันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2551 ณ สำนักวิทยบริการ ม.ราชภัฏเลย