คุณเข้าระบบในชื่อ 
UserName : 
PassWord : 
...
...
...
 
 
 
 
เงื่อนไขการลงทะเบียนและเข้าอบรม

อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ / นักศึกษา / มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  1. Username กับ Password ใช้ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
    ( สำหรับผู้ที่ไม่มี Username กับ Password กรุณาติดต่อศูนยคอมพิวเตอร์์ โทรศัพท์ msn : boonthung@hotmail.com ในเวลาราชการ)
  2. ต้องลงทะเบียนผ่านระบบฝึกอบรมของศูนย์คอมพิวเตอร์
  3. ผู้เข้าอบรมทุกคนต้องทำการชำระเงินค่ามัดจำหลักสูตรละ 100 บาท เพื่อยืนยันหลักสูตรที่ลงทะเบียน ก่อนวันอบรม 7 วัน โดยระบบจะแจ้งวันที่ให้ทราบ หลังจากที่ผู้เข้าอบรมได้เลือกหลักสูตรที่ลงทะเบียนแล้ว(เงินมัดจำได้รับคืนหลังเข้าฝึกอบรมจบหลักสูตร)

นักเรียน / นักศึกษาทั่วไป และบุคคลทั่วไป

  1. ให้ลงทะเบียนผ่านระบบฝึกอบรมของศูนย์คอมพิวเตอร์
  2. นักเรียน / นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ต้องทำการจ่ายค่าฝึกอบรมเพื่อยืนยันหลักสูตรที่ลงทะเบียนเอาไว้  ก่อนวันอบรม 7 วัน โดยระบบจะแจ้งวันที่และจำนวนเงินให้ทราบ หลังจากที่ได้ลงทะเบียนแล้ว

ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศผ่านการฝึกอบรม จากงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
    1. ต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามกำหนดจำนวนชั่วโมงในแต่ละหลักสูตร

    2. ต้องผ่านการทำแบบทดสอบ/วัดผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในหลักสูตรวิชานั้นๆ

สถานที่ชำระเงิน สำนักงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 0-7433-6933 ต่อ 197
      Email : checken23@hotmail.com
    Admin : boonthung2010@gmail.com

 
 
 
หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศและฝึกอบรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 0-7433-6933 ต่อ 197 Msn : boonthung@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000