คุณเข้าระบบในชื่อ 
UserName : 
PassWord : 
...
...
...
 
 
 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT (นอกเวลาราชการ)  

 
 
หลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
ชื่อหลักสูตร : การใช้งานอีเมล์นักศึกษา (SKRU Student Mail) รุ่น 1 
เนื้อหาหลักสูตร :   -
วันอบรม :  05 ก.ค. 57 - 05 ก.ค. 57
เวลาอบรม :  09:00 น. - 12:00 น.
จำนวนชั่วโมง :  3 ชั่วโมง
จำนวนที่นั่ง :  0/30 ที่นั่ง
 ห้องอบรม :  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
วิทยากร :  นายสมศักดิ์ เหลาะเหม  คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
ผู้ช่วยวิทยากร :  นายธนศักดิ์ สง่า  คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
ค่าลงทะเบียน
:   ต้องเข้าสู่ระบบก่อน

หมายเหตุ**

อาจารย์ นักศึกษา(ภาคปกติ-กศ.บป) ศิษย์เก่าและบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   - ไม่คิดค่าลงทะเบียน

นักเรียน/นักศึกษาทั่วไป
  - ไม่เปิดรับ
กลับไปหน้าหลักสูตร คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
บุคคลทั่วไป
  - ไม่เปิดรับ
 
 
 
 
หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศและฝึกอบรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 0-7433-6933 ต่อ 197 Msn : boonthung@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000